Támogatási Szabályzat


HÁLÓZAT

BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSOKÉRT

ALAPÍTVÁNY

Telefon: 382-8740, 382-8741,

382-8700/5152, 5153, 5154, Fax: 382-8719

Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 345.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPÍTVÁNYRÓL ÉS

A NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK FELTÉTELEIRŐL

Budapest, 2024. június

Az Alapítvány célja:

A szociálisan rászorult fővárosi polgárok támogatása lakásfenntartási költségeik kiegyenlítésében, ha önerejükből nem képesek fedezni a még elfogadható szintű lakhatás költségeit.

Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke: Győri Péter

Az Alapítvány adományozói:

Bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Adomány a CIB Bank Zrt. 10700024-27304008-51100005 „HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány” számla javára fizethető be. Nem pénzbeli adományozás esetén az Alapítvány titkárságát célszerű megkeresni.

Az adományozó igazolást kaphat a közérdekű kötelezettségvállalás tényéről, ha nevét és levelezési címét a befizetéskor egyértelműen közölte.

Felajánlást lehet tenni az Alapítvány céljával összhangban lévő meghatározott célra, ennek elfogadásáról, részleteiről a Kuratórium dönt.

Támogatásban részesíthetőek:

Azon budapesti polgárok, akik rendelkeznek budapesti állandó vagy ideiglenes lakcímmel és megfelelnek a konkrét támogatási feltételeknek.

Támogatható lakásfenntartási költségek:

a támogatáshoz forrást biztosító szolgáltatók szolgáltatási díjai, vagyis jelenleg:

  • távhőszolgáltatási, víz-, szennyvízelvezetési, hulladékkezelési (továbbiakban: távfűtés, víz-, csatorna, szemétszállítási) díj,
  • egészen kivételes - szabályozott - esetekben egyéb lakásfenntartási költség.

Az Alapítvány támogatási formái általában

I./ Közüzemi díjkompenzáció és téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás:

a Fővárosi Közgyűlés rendelete szerinti támogatás feltételeit, a hozzájutás módját a külön kiadott éves tájékoztató tartalmazza.

Ez a támogatási forma határozatlan ideig, újabb források rendelkezésre állásáig 2013. február 28-át követően fölfüggesztve.

II./ Hátralékkiegyenlítő támogatás:

A lakhatásban, a szolgáltatás igénybevételével fenyegetett, rászoruló hátralékosok tartozásainak rendezése céljából. Távfűtés-, víz-, csatorna-, szemétszállítás díjtartozás esetében.

III./Krízis támogatás

A lakhatásban, a szolgáltatás igénybevételében közvetlenül és azonnal fenyegetett hátralékosok tartozásainak rendezése céljából, akinek a lakásbérleti jogviszonya felmondását kezdeményezték (a lakbér nem fizetése miatt).

IV./Eseti (rendkívüli) támogatás:

Kivételes - szabályozott - esetben, a Kuratórium egyedi döntése alapján.


II. A HÁTRALÉKKIEGYENLÍTŐ TÁMOGATÁS

Fontos tudnivalók, a támogatás általános feltételei

A támogatást egyéni támogatási igénylés, kérelem útján lehet elnyerni.

Az egyéni kérelem elbírálásához azonban szükséges egy szociális szervezet támogató javaslata.

Ezért az egyéni kérelmezők - a támogató javaslat érdekében - közvetlenül a szociális szervezethez forduljanak.

Szociális szervezet:

A fővárosi, kerületi önkormányzatok polgármesteri hivatali egységei, intézményei (elsősorban a Családsegítő Szolgálat), szociális tevékenységet folytató bejegyzett alapítványok, egyesületek, egyházi karitatív szervezetek, stb.

A szociális szervezet az adott támogatás feltételeinek ismeretében, azok figyelembevételével, a kérelmező szociális, jövedelmi, vagyoni helyzetére figyelemmel dönti el támogató javaslatának tartalmát.

A szociális szervezet egyértelmű állásfoglalását körültekintő, megalapozott és megbízható információkkal kell alátámasztania, indokolnia.

Ebben ki kell térni - többek között - arra is, hogy a kérelmező milyen (összegű) helyi önkormányzati támogatásban részesül, igényelt-e, s kapott-e (ha nem, akkor miért nem) lakásfenntartási problémája megoldásához önkormányzati segítséget.

Az Alapítvány Kuratóriuma - általában - a legfeljebb 170.000,-Ft/fő (egyedül élőknél legfeljebb, 200.000,-Ft/fő) havi nettó jövedelemmel rendelkezőknek nyújt támogatást. Külön indokolt esetben - a Kuratórium egyedi döntése alapján - e jövedelemhatárokat meghaladó jövedelem esetén is nyújtható támogatás. (Havi nettó jövedelem a Szociális Törvény meghatározása szerinti jövedelem.)

100.000,-Ft-ot meghaladó támogatási igény esetén (melyre külön szabályok is érvényesek) a támogatás nyújtását a Kuratórium ahhoz a feltételhez is kötheti, hogy a megítélt támogatás folyósítása nem egy összegben, hanem csak legfeljebb hat havi részletekben történhet akkor, ha a kérelmező ezen időszak alatt a tárgyhavi számláit maradéktalanul kiegyenlíti.

Több kérelem egyidejű benyújtása esetén a szociális szervezetnek az e célra rendszeresített összesítő listát kell kiállítania.

A támogatás megítélése egyszeri, folyósításának ütemezése a támogatás formájától függ.

A támogatás igénybevételére a kérelmezőnek - a kuratóriumi jóváhagyástól számított - legfeljebb hat hónap áll rendelkezésére. A hat hónap elmúltával a támogatás elenyészik, a jogosult a támogatást elveszíti.

Ha a kérelmező részletfizetési megállapodással fizeti a saját részt és a részletfizetési megállapodást a fent említett hat hónapon belül igazolja az Iroda felé, a határidő a részletfizetési megállapodásban foglaltak szerint kitolódik.

A saját rész befizetését – és a részletfizetési megállapodás tényét – az Alapítvány Irodája felé minden esetben igazolni kell. Erre lehetőség van e-mailben (halozat-alapitvany@dbrt.hu), postán (1519 Bp. Pf.:345), a családsegítő szolgálatokon keresztül, illetve személyesen is.

Pénzbeli támogatás célzottan, tényleges pénzforgalmat kímélő módon, számlajóváírás formájában történik.

A szociális szervezetek az Alapítvány irodáján keresztül juthatnak folyamatosan felvilágosításhoz.

A HÁTRALÉKKIEGYENLÍTŐ TÁMOGATÁS FELTÉTELEIRŐL

Az Alapítvány azoknak a budapesti lakással rendelkező, számla kifizetésére kötelezett polgároknak nyújt támogatást, akik megfelelnek a konkrét támogatás feltételeinek.

Hátralékkiegyenlítő támogatást az Alapítvány jelenleg kizárólag a TÁVFŰTÉS, VÍZ-, CSATORNA, SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI díjak hátralékainak rendezésére nyújt.

Az Alapítvány Alapító Okirata szerint jelenleg támogatás egy személynek, illetve egy családnak három éven belül egyszer ítélhető meg. A Kuratórium indokolt, különös méltánylást érdemlő esetben, a fenti általános szabálytól kivételesen eltérhet.

A támogatás megítélése egyszeri, folyósítása lehet egyszeri vagy folyamatos (részletfizetésre vonatkozó megállapodás esetén), melyet az Alapítvány számlakiegyenlítés formájában nyújt.

A kérelem benyújtásának a rendje

1./ A támogatás iránti kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. (Bérlő, illetve tulajdonostársak esetén a kérelmet a bérlő, illetve a tulajdonostársnak is alá kell írnia.)

2./ A támogatást igénylő - a támogató javaslat érdekében - közvetlenül egy budapesti szociális szervezethez adhatja be a kérelmét. (Szociális szervezet: polgármesteri hivatalok népjóléti irodái, családsegítő központok, szociális tevékenységet folytató alapítványok, karitatív szervezetek, stb.)

3./ A szociális szervezetek továbbítják a kérelmeket - a támogató javaslattal együtt - az Alapítványhoz. (Több kérelem egyidejű benyújtása esetén a szociális szervezetnek az e célra rendszeresített összesítő listát kell kiállítania. A szociális szervezetek az Alapítvány Irodáján keresztül juthatnak folyamatosan felvilágosításhoz hétfőtől - péntekig 8-12 óráig.)

4./ A kérelmek elbírálásának határideje a hiánytalan benyújtástól számított max. 30 nap.

A támogatás megítélésének a feltételei

1./ A fizetésre kötelezett és a vele egy háztartásban lakók jövedelmi helyzete a szociális szervezet megállapítása szerint nem teszi lehetővé, hogy a kérelmezők saját erejükből, valamint a lehetséges önkormányzati segítséggel együtt a hátralékot kiegyenlítsék.

2./ A fizetésre kötelezett nyilatkozata az ún. Saját rész vállalt összegéről – hátralék típusként.

Az Alapítvány az ezen információk alapján megítélt támogatást azt követően és annak arányában folyósítja (azonnal), amint a saját rész ténylegesen is befizetésre került.

3./ Hiánytalanul, pontosan, a valóságnak megfelelően kitöltött, szükséges mellékletekkel benyújtott kérelem.

100.000,-Ft-ot meghaladó támogatási igény esetén a Kuratórium egyedileg mérlegeli a családösszetételre, a lakásra, az egy főre jutó jövedelemre, a lakásfenntartási kiadásokra vonatkozó információkat, valamint a szociális szervezet véleményét, s ezek függvényében dönt. A Kuratórium kizárólag hiánytalan és megbízható információk alapján tud dönteni a támogatásról.

A kérelemhez mellékelni kell

Különböző iratokat kell mellékelni aszerint, hogy

A/ önkormányzati szociális szervezet javaslatával nyújtja be a kérelmet,

B/ nem önkormányzati szociális szervezet javaslatával nyújtja be a kérelmet.

A/ Ha a kérelmező önkormányzati szociális szervezet támogató javaslatával együtt nyújtja be a kérelmet az Alapítványhoz, akkor csatolni kell:

1./ a szociális szervezet támogató javaslatát,

2./ a díjbeszedő szervezet által kiadott igazolást (társasházak esetében az Alapítvány által rendszeresített igazolást) a hátralék összegére vonatkozóan - a differenciált támogatási arányoknak - megfelelő bontásban hátralék típusként aszerint, hogy az egyes hátralékok

2021. XII. 31. előtt

2022. I. 01 – 2022. XII. 31. között

2023. I. 01 – 2023. XII. 31. között

2024. I. 01. után

keletkeztek-e.

B/ Ha a kérelmező nem önkormányzati szociális szervezet (alapítvány, stb.) támogató javaslatával együtt nyújtja be a kérelmet az Alapítványhoz, akkor csatolni kell:

1./ az előző pontban felsoroltakat, valamint

2./ a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását (a 2/A sz. melléklet szerint), illetve nyugdíjszelvényt, ezek hiányában jövedelemnyilatkozatot (a 2/B sz. melléklet szerint),

3./ a kérelmező és a vele közös háztartásban élők vagyonnyilatkozatát (a 3. sz. melléklet szerint),

4./ igazolást a lakásfenntartási kiadásokról díjbeszedő szervezetenként (1 db téli és 1 db nyári számlával).

FONTOS!

Amennyiben az igényelt támogatás összege meghaladja a 100.000,-Ft-ot, akkor a szociális szervezet jellegétől függetlenül a jövedelemigazolást/jövedelemnyilatkozatot, vagyonnyilatkozatot, költségigazolást csatolni kell. Enélkül a kérelem nem terjeszthető döntésre.

A támogatás összege

A fizetésre kötelezett által vállalt saját befizetés és - ha van - az önkormányzat által vállalt támogatás együttes összegéhez (a továbbiakban együttesen: saját rész) az Alapítvány a következő arányban nyújt támogatást:

Támogatáshoz szükséges saját rész mértéke százalékban

2024. július 1-től

Hátralék

keletkezésének időszaka

Kötelező saját rész

(%)

Alapítványi támogatás max.

(%)

2021. XII. 31. előtt

20

80

2022. I. 01 – 2022. XII. 31. között

30

70

2023. I. 01 – 2023. XII. 31. között

40

60

2024. I. 01. után

70

30

A támogatás összege maximum 350.000 Ft.


III.KRÍZIS TÁMOGATÁS

Az Alapítvány ún. krízis támogatást nyújthat esetenként, egyedi mérlegelés alapján a szolgáltatás azonnali, közeljövőbeni megszüntetésével fenyegetett hátralékosok tartozásainak a rendezése céljából azoknak, akiknek a lakbér és járulékos díjai (víz-, csatorna-, szemétdíj) nem fizetése miatt a lakásbérleti jogviszonya felmondását kezdeményezték.

Az e támogatás iránti kérelem benyújtásának a rendje, valamint a támogatás feltételei megegyeznek a hátralékkiegyenlítő támogatásra előírtakkal (amelyek a 100.000,-Ft-ot meghaladó igények esetén érvényesek) az alábbi eltérésekkel:

A krízis támogatás kiterjedhet a lakbérhátralékok rendezésére is, de ezek együttes összege korlátozott, nem haladhatja meg a Kuratórium által megítélt összes támogatás összegének a 20%-át.

Lakbérhátraléknál a támogatás további feltétele, hogy csatolni kell az ingatlankezelő szervezet nyilatkozatát arról, hogy a lakbérhátralék támogatással történő kiegyenlítése esetén szerződéssel továbbra is biztosítja és írásban igazolja a támogatott legalább 1 éves lakhatását. Alapítvány csak ezen igazolás beérkezését követően utalja a kuratórium által megszavazott támogatási összeget. Ha per van folyamatban, a keresettől eláll.

Krízis támogatási igény esetén a Kuratórium egyedileg mérlegeli a családösszetételre, a lakásra, az egy főre jutó jövedelemre, a lakásfenntartási kiadásokra vonatkozó információkat, valamint a szociális szervezet véleményét, s ezek függvényében dönt. A Kuratórium kizárólag hiánytalan és megbízható információk alapján tud dönteni a támogatásról.

Az elbírálás rendje

A Kuratórium felhatalmazása alapján az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke és az Alapítványi Iroda egy munkatársa (aki egyben a Kuratórium tagja is) a két kuratóriumi ülés időpontja között legfeljebb 10 krízis támogatás iránti kérelmet, összesen 350.000 Ft értékhatárig elbírálhatnak, ha a kérelmező igazolja, hogy a kilakoltatás veszélye közvetlenül fenyegeti vagy/és a lakásban a szolgáltatást kikapcsolták.

A Kuratórium a következő ülésén a két ülés között hozott döntést utólag jóváhagyja.

A krízis támogatás összege

Megegyezik a hátralékkiegyenlítő támogatás összegével, azaz maximum 350.000 Ft.

A kötelező önrész összege megegyezik a hátralékkiegyenlítő támogatás szerinti összeggel (a hátralékok keletkezésének ideje függvényében), azonban indokolt esetben különös méltányosságból az önrész lehet ennél kevesebb is, de legalább 15.000 Ft.

Külön döntés kivételével, általában a krízis támogatás a számlázó által felszámított kamatokra nem nyújtható. Ennek elengedése az alapítványi támogatás folyósításának feltétele.

Adatvédelem

A szociális szervezet az adatokat a kérelmező írásbeli felhatalmazásának megfelelően használhatja fel.

A módosított 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyv alapján a támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell fizetni. A jogosulatlan igénybe vevőnek - amennyiben a jogosulatlanul igénybe vett támogatást nem fizeti vissza - támogatás a támogatás megszűnésétől számított 5 éven belül nem állapítható meg. Hátralékkiegyenlítő támogatás esetén - ha nem teljesül a feltételként előírt saját rész befizetés - az Alapítvány a támogatást megszünteti.

A TÁJÉKOZTATÓ A HÁLÓZAT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK DÖNTÉSEIT FOGLALJA ÖSSZE.

A KURATÓRIUM MÓDOSÍTÓ, KIEGÉSZÍTŐ DÖNTÉSEIRŐL TÁJÉKOZTATJUK AZ ALAPÍTVÁNNYAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZOCIÁLIS SZERVEZETEKET.

Budapest, 2024. június

Az Alapítvány képviseletében

Győri Péter

a Kuratórium elnökeAttachments

Budapest Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt. Fővárosi Vízművek Zrt. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Díjbeszedő Holding Zrt.